1. Kasutatavad mõisted
Veebileht – kuvar.ee ja tehnikapilk.ee domeeni ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate dokumentide ja andmete kogum.
Haldaja – Kuvar.ee meeskond.
Kasutaja – Veebilehte kasutav isik.
Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

2. Üldsätted
2.1 Veebilehe kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades Veebilehte nõustute kõikide kasutustingimustega eranditult.
2.2 Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel asuva dokumendi või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eemärgil.
2.3 Veebilehe külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Mozilla, Opera, Safari jt.).
2.4 Veebilehe külastamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata.
2.5 Veebilehe kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Veebilehe kaudu teenuste osutamist Haldaja klientidele, sh peab Kasutaja hoiduma arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest.
2.6 Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

3. Autoriõigused
3.1 Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused Veebilehele ja selle koosseisus olevatele materjalidele (Veebilehel avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule.
3.2 Veebilehe üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Haldaja ühelegi isikule autoriõigusi Veebilehele või selles avaldatud materjalidele.
3.3 Veebilehel kättesaadavaid materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse piires (kasumit mittetaotleval eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha. Kogu Veebilehest (andmebaasist) või selle olulisest osast väljavõtte tegemine või nende taaskasutamine on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel.
3.4 Veebilehe, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud.
3.5 Veebilehele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna Veebilehe ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega esita Veebilehte moonutatult. Veebilehe või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel.

4. Isikuandmed
4.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebilehe ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja nõusoleku, et:
4.1.1 tema nime, e-maili aadressi ja nime töödeldakse ja säilitatakse Haldaja infosüsteemis.

5. Kasutaja õigused ja kohustused
5.1 Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.
5.2 Kasutajal on õigus kasutada Veebilehte kooskõlas Veebilehe kasutustingimustega.
5.3 Kasutajal on kohustus järgida Veebilehe kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava.
5.4 Kasutaja peab tasuma kõigi tasuliste teenuste eest vastavalt kehtivatele teenustasudele, mis avaldatakse ka Veebilehel.
5.5 Kasutaja kohustub saladuses hoidma Veebilehele sisselogimiseks vajalikke identifitseerimistunnuseid. Kolmanda isiku valdusesse sattunud Kasutaja identifitseerimistunnuste abil Veebilehe kasutamisest tekkiva võimaliku kahju eest vastutab Kasutaja.

6. Haldaja õigused ja kohustused
6.1 Haldajal on õigus piirata Teenusekasutaja juurdepääsu Veebilehele, kui Teenusekasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi. Haldajal on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Veebilehele, kui see on vajalik Veebilehe tehniliste muudatuste, uuenduste või hooldetööde eesmärgil.
6.2 Haldaja ei vastuta Veebilehe kasutamisest tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
6.3 Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel juhtudel.
6.4 Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
6.5 Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning Veebilehel olevaid selgitusi ja juhendeid. Muudetud kasutustingimused avaldatakse Veebilehel ja need muutuvad kehtivaks Veebilehel avaldamisest alates. Iga Kasutajat eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata. Veebilehe kasutamine loetakse Kasutaja nõustumuseks järgida selle kasutamise ajal kehtivaid kasutustingimusi ning Veebilehel olevaid selgitusi ja juhendeid.

KÜPSISED


Kuvar.ee veebileht kasutab parema kogemuse huvides küpsised. Allpool on informatsioon küpsiste ja nende kasutamise kohta.

Mis on küpsised?

Küpsised (inglise keeles: cookies) on väikese mahuga andmed, mis salvestatakse kasutaja arvutisse kui külastate Kuvar.ee veebilehte.

Milleks kasutame küpsiseid?

Kasutame küpsiseid Kuvari veebilehe kasutamise hõlbustamiseks, kasutajate huvidele vastavate artiklite ja reklaamde kuvamiseks.

Milliseid küpsiseid kasutame?

Tehnilised küpsised – võimaldavad kasutajatel veebilehte vaadata, veebilehel navigeerida ja tagavad selle töökindluse. Nende abil saavad kasutajad logida sisse kasutajakontole ja teha broneeringuid. Veebileht toimib korrektselt üksnes tehniliste küpsiste abil ja võimaldavad näiteks sisselogimist veebilehe turvaaladele.

Funktsionaalsed küpsised – võimaldavad meeles pidada kasutaja valikuid ja kasutada veebilehte efektiivsemalt. Tänu nendele küpsistele mäletab veebileht kasutaja poolt loodud kontode seadeid (kasutajanimi) ja veebilehe seadistusi (keel või asukohajärgne piirkond). Need küpsised ei ole tingimata vajalikud, kuid aitavad teha veebilehe kasutamist mugavamaks.

Analüütilised küpsised – võimaldavad paremini aru saada, kuidas veebilehte kasutatekse ja tõsta seeläbi veebilehe kasutajasõbralikkust. Nende abil kogutav teave sisaldab veebilehe kasutamissagedust, teavet, milliselt seotud veebilehtedelt on kasutaja veebilehele sattunud, klikkide arvu ja kasutatud otsisõnu. Analüütilisi küpsiseid kasutatakse ka müügikampaaniate raames, analüüsimaks kasutajate käitumist pärast seda, kui nad on tutvunud kampaaniast teavitavate bänneritega, sh teistele veebilehtedele paigutatud bänneritega

Kommertsküpsised – võimaldavad kuvada asjakohaseid ja külastajaid huvitavaid reklaame.

Küpsiste eluiga

Küpsised on erineva elueaga. Pikima elueaga küpiste vanus võib olla kuni 10 aastat arvates veebilehe viimasest külastusest. Kasutajal on võimalik igal ajal kustutada kõik küpsised oma internetilehitsejast.

Kolmandate isikute küpsised

Kuvar.ee kasutab ainult usaldusväärsete ja tunnustatud veebireklaamide ning –teenusepakkujate lahendusi. Kuvar võib analüütilisel eesmärgil kasutada ka teenuse pakkujate endi poolt paigaldatud küpsiseid.

Külastades Kuvari veebilehte, võivad kasutajad vastu võtta ka kolmandate osapoolte veebilehtedelt või domeenidelt küpsiseid. Kuvar üritab neid küpsiseid enne nende kasutamist tuvastada, võimaldamaks otsustada, kas võtta need vastuv või mitte. Lisateave selliste küpsiste kohta võib olla saadaval asjaomaste kolmandate osapoolte veebilehtedel.

Küpsiste muutmine

Valides internetilehitsejate (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) seaded, saavad kasutajad valida küpsiste täieliku või osalise ärakeelamise. Seadete menüü asukoht sõltub vastavast internetilehitsejast. Seadete menüü asukoha saate tuvastada ka „Help“ funktsiooni abil.

Kui kasutaja valib küpsise keelamise, võivad veebilehe funktsioonid täielikult või osaliselt mitte töötada (sõltuvalt kas küpsised keelatakse täielikult või osaliselt). Keeldumine veebireklaamidest ei tähenda samas seda, et kasutaja ei näe edaspidi veebireklaame või et kasutaja andmeid ei kasutata reklaami ja turustamise tarbeks analüütilistel eesmärkidel.

Rohkem informatsiooni küpsiste kohta leiad siit.